Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gradačcu

Odluka o video nadzoru u Općinskom sudu u Gradačcu

03.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINKI SUD U GRADAČCU

Broj: 028-0-Su-20-000 401

Dana, 03.07.2020.god. 

            Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 07/13 i 52/14),  člana 21.a stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11), te Smjernica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za upotrebu sistema video nadzora na zgradama pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini (broj: 09-02-3-989-1/20 od 10.03.2020.god.);  predsjednica Općinskog suda u Gradačcu donosi: 

O D L U K U

o video nadzoru

u Općinskom sudu u Gradačcu

 

Član 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sistem videonadzora u Općinskom sudu u Gradačcu,  definira njegova svrha i opravdanost, te određuju pravila prikupljanja, obrade, načina korištenja i davanja prikupljenih podataka, kao i  način i rokovi čuvanja podataka.

Sistem nadzora je vlasništvo Općinskog suda u Gradačcu. 

Član 2.

Nosilac podataka, u smislu ove Odluke, je  fizičko lice čiji se identitet može ustanoviti ili identificirati neposredno ili posredno na osnovu fizičkog identiteta tog lica. 

Član 3.

Videonadzor znači snimanje i pohranjivanje vizualnih i tonskih zapisa.

Podaci koji se obrađuju sistemom videonadzora predstavljaju lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) i sadrže: sliku, pokret, ton, vrijeme i datum video zapisa. 

Član 4.

Video nadzor se provodi u svrhu:

1) pružanja sigurnosti i zaštite radi kontrole pristupa, što posebno podrazumijeva sigurnost i zaštitu imovine, osoba iz člana 2. ove Odluke, te sigurnosti i zaštite dokaznih materijala, dokumenata i sl.

2) sprečavanja, onemogućavanja i prema potrebi istraživanja sigurnosnih incidenata, mogućih opasnosti ili neovlaštenih fizičkih ulazaka, uključujući neovlaštene pristupe osiguranim prostorima i prostorima pod zaštitom, IT infrastrukturi ili operativnim informacijama, te upravljanju njima

3) sprečavanja, otkrivanja i istraživanja slučajeva krađe opreme ili imovine u vlasništvu pravosudne institucije ili Sudske policije, zaposlenika ili posjetitelja, kao i sprečavanju, otkrivanju i istraživanju prijetnji sigurnosti u zgradama

4) odvraćanju od činjenja navedenih i svih drugih inkriminiranih radnji u i oko prostorija pravosudnih institucija u FBiH i Sudske policije. 

Član 5.

Sistem video nadzora može se upotrebljavati samo u skladu sa svrhom propisanom ovom Odlukom.

Sistem video nadzora nije dozvoljeno koristiti radi kontrole zaposlenika, osim kada se radi o zaposlenicima koji su neposredno angažirani na poslovima vezanim za sigurnost, zaštitu i kontrolu pristupa; i kada je radno mjesto zaposlenika na javnom mjestu, odnosno mjestu koje je označeno kao mjesto koje je pod video nadzorom.

Podaci prikupljeni sistemom video nadzora ne smiju se koristiti suprotno Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Član 6.

Kamere koje se ugrađuju u sistem video nadzora trebaju imati adekvatnu rezoluciju, a prilikom njihove ugradnje u vidnom polju ne smiju se nalaziti bilo kakve prepreke zbog čijeg prisustva se onemogućava pravilno funkcioniranje video nadzornog sistema.

Lokacije kamera i uglovi snimanja temelje se na sigurnosnoj procjeni koju izrađuje nadležna organizaciona jedinica Sudske policije i postavljaju se na najvažnijim lokacijama u zgradi i izvan nje. 

Član 7.

Općinski sud u Gradačcu dužan je postaviti obavještenje o video nadzoru na način da se na objektu postavi jasno vidljiv natpis: „OBJEKAT JE POD VIDEO NADZOROM“. 

Član 8.

Nadzor nad monitorima i uređajima za snimanje nalazi se kod nadležne organizacione jedinice Sudske policije.

U skladu sa stavom 1. ovog člana, Sudska policija treba posjedovati šifre za pristup sistemu kako bi mogla pravovremeno vršiti eventualno potrebne bezbjedonosno-preventivne preglede u stvarnom vremenu, kao i preglede snimljenog materijala u proteklom periodu.

Pitanja šifre, čuvanja šifre, odgovorne osobe za isto i sl. uređuje se posebnim internim aktom nadležne organizacione jedinice Sudske policije. 

Član 9.

Pravo na davanje informacija prikupljenih sistemom video nadzora (kopiranje ili preuzimanje –presnimavanje snimljenog materijala) na zahtjev treće strane (pravne ili fizičke osobe) može odobriti isključivo predsjednik suda uvažavajući odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama, istovremeno ocjenjujući i pitanja koja jesu ili mogu biti od značaja za bezbjednost objekta i osoba u istom.

Svako postupanje i davanje na uvid podataka izvan pravosudne institucije i nadležne organizacione jedinice Sudske policije se dokumentira i o istom se vodi posebna evidencija. 

Član 10.

Sva lica koja imaju mogućnost pristupa video nadzoru obavezuju se na čuvanje tajnosti podataka do kojih dođu. 

Član 11.

Prikupljeni podaci se čuvaju onoliko dugo koliko dozvoljavaju tehničke mogućnosti i koliko je potrebno da se ispuni svrha i cilj utvrđeni ovom Odlukom.

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici suda.

                                                                                                           PREDSJEDNICA  SUDA

                                                                                                             Slobodanka Kojić

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh