Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gradačcu

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos

24.07.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
Broj: 028-0-Su-19-000 437
Datum, 27.06.2019.god.

Na osnovu člana 74. i 75. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), člana 14. tačka 7. i 10., te člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Gradačcu broj: 028-0-Su-19-000 029 od 10.01.2019. god.,  predsjednik Općinskog suda u Gradačcu objavljuje:


JAVNI OGLAS 
za prijem namještenika u radni odnos


1. Viši referent za operativno-tehničke poslove ( daktilograf ) na neodređeno vrijeme   ....................................................................................................................2 izvršioca
2. Viši referent za operativno-tehničke poslove ( vozač-dostavljač) na neodređeno vrijeme   .....................................................................................................................1 izvršilac


Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1.:
 • radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi
 • prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima
 • odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme
 • priprema korespodenciju i dokumentaciju
 • vodi brigu o rasporedima suđenja
 • poziva stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu 
 • sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda 
 • pomaže osoblju pisarnice ukoliko je potrebno, te obavlja ostale poslove po naredbi sudije, šefa pisarnice, sekretara i predsjednika suda
Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 2.:
 • obavlja poslove vozača vozilom suda i odgovoran je za prijevoz sudija, osoblja i opreme 
 • stara se o tehničkoj ispravnosti vozila
 • vrši dostavu svih pismena u vanjskoj dostavi
 • obavlja druge poslove koji mu se stavljaju u rad po naredbi predsjednika suda, šefa pisarnice i sekretara suda

a. Opći uslovi (odnosi se na oba radna mjesta):

Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu:  da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

b. Posebni uslovi:

Pored općih, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Gradačcu.
Za radno mjesto pod tačkom 1.: IV stepen školske spreme, birotehnička, gimnazija, ekonomska ili druga odgovarajuća škola sličnog obrazovnog profila, najmanje (10) deset mjeseci radnog iskustva nakon sticanja školske spreme, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod tačkom 2.: IV stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska škola ili mašinsko-tehnička škola, KV ili VKV vozač, položen vozački ispit “B” kategorije i najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva nakon sticanja školske spreme.


Dokumenti koje je potrebno priložiti:
a) prijava na oglas (obavezno navesti kontakt telefon)
b) ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
c) ovjerena kopija certifikata o poznavanju rada na računaru
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopija CIPS – lične karte
e) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca)
f) potvrda o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 10 (deset) mjeseci
g) uvjerenje o položenom stručnom ispitu
h) ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije
                otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
                vlasti u Federaciji BiH odnosno u Bosni i Hercegovini
i) ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine 
j) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog
                mjesta

NAPOMENE:
 • Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
 • Rok za podnošenje prijava je 15(petnaest) dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama.
 • Dokumenti se prilažu kao originali ili ovjerene kopije.
 • Dokumente koje kandidati prilože uz prijavu na javni oglas – ne vraćamo
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave sa traženim dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa dostaviti na adresu:
Općinski sud u Gradačcu, Titova bb, 76250 Gradačac, sa naznakom „Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika – ne otvarati“ .

Sa svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete oglasa biće obavljen intervju, a za kandidate za radno mjesto pod tačkom 1. biće obavljeno daktilotestiranje. Za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od daljne konkursne procedure. O terminu održavanja intervjua i daktilotestiranja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Ukoliko je kandidat: član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja; ratni vojni invalid;  dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja; demobilisani branitelj  i/ili  član porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilisanog branitelja; o istome je dužan dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog organa.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta pod tačkom e), h), i) i j) u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
PREDSJEDNIK SUDA
                                                           Slobodanka Kojić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh