Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gradačcu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost Općinskog suda u Gradačcu

Općinski sud u Gradačcu mjesno je nadležan za teritoriju općine Gradačac.

Općinski sud u Gradačcu stvarno je nadležan za suđenje:

1. U krivičnim  predmetima  

 a) da u prvom stepenu sudi

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  • za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost Općinskog suda,
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Općinski sud, 
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika,

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.


2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

 a) u svim građanskim sporovima  i
 b) u vanparničnom postupku


3. U drugim predmetima

 a) da sprovodi izvršni postupak,
 b) da određuje mjere obezbjeđenja
 c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
 d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,
 e) da vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Federacije BiH („Službene novine F BiH” broj 38/05 i 22/06), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju  („Službeni glasnik BiH” broj 57/08) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh